Projekty

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Manufaktura kulinarna Pod lasem Małgorzata Wawrzusiszyn poprzez udział w targach realizowanych w ramach działania 3.09 RPO.

W ramach projektu Wnioskodawca Małgorzata Wawrzusiszyn zaplanowała udział prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Manufaktura kulinarna Pod lasem Małgorzata Wawrzusiszyn w targach:

 • SMAKI REGIONÓW wrzesień 2020
 • Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD wrzesień-październik 2020
 • Targi HoReCa Gastrofood 4-6 listopad 2020.

Wybrane przez Wnioskodawcę targi mają charakter wydarzeń międzynarodowych, a ich wybór został dokonany na podstawie posiadanego planu rozwoju eksportu przedsiębiorstwa Manufaktura kulinarna Pod lasem.

W ramach planowanego projektu ujęto komplet działań niezbędnych do uczestnictwa Wnioskodawcy w wybranych wydarzeniach targowych.

W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wprowadzi swoją ofertę na nowy rynek zagraniczny, na którym dotychczas nie oferowało swoich produktów.

Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni realizację wskaźników: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1), Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) oraz Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności.

Planowanymi efektami i rezultatami projektu będą: Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 3 szt.; Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 40374,04 zł; Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki – 1 szt.; Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 40000,00 zł.

Umowa handlowa podpisana przez Wnioskodawcę z zagranicznym odbiorcą zapewni realizację wskaźnika Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 2 szt.

Wartość projektu: 147 592,42 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 109 218,38 PLN 

Zgodnie z harmonogramem planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi 2020-12-31 r.

Projekty UE

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Manufaktura kulinarna Pod lasem Małgorzata Wawrzusiszyn poprzez zakup usług doradczych”

W ramach projektu Wnioskodawca Manufaktura kulinarna Pod lasem Małgorzata Wawrzusiszyn zaplanował zakup specjalistycznych usług doradczych dla prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa celem osiągnięcia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wybrany przez Wnioskodawcę zakres usług doradczych został poprzedzony analizą potrzeb
i oczekiwań Wnioskodawcy względem dalszego rozwoju działalności. W ramach Bonu
na doradztwo wparciem objęte zostaną przedsięwzięcia, polegające na zakupie specjalistycznych usług doradczych w następujących obszarach: 

 1. Wzmocnienie procesów sprzedaży. 
 2. Prowadzenia działalności gospodarczej w początkowej jej fazie, rozwoju produktu / usługi oraz umocnienie pozycji rynkowej.
 3. Wyszukanie i ocena potencjalnych partnerów dystrybucyjnych i produkcyjnych.
 4. Pozyskanie partnerów technologicznych i biznesowych.
 5. Wdrażanie nowych usług i produktów.
 6. Wdrażanie eko – innowacji.

Celem główny projektu to wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych. Pomoc udzielana w ramach Bonu na doradztwo prowadzić będzie do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności MŚP.

Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni realizację następujących wskaźników (planowane efekty i rezultaty projektu): 

 • „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)”: 1 sztuka;
 • „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)”: 1 sztuka;
 • „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)”: 36 000,00 PLN;
 • „Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego”:
  1 sztuka;
 • „Liczba przedsiębiorstw, które poprawiły swoją konkurencyjność, jakość i efektywność zarządzania w wyniku realizacji projektu”: 1 sztuka.

Wartość projektu: 221 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 144 000,00 PLN

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 3.5 RPO WL 2014-2020 o nr: RPLU.03.05.00-06-0052/19-00 została zawarta dnia 05.05.2020r.

Zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi dnia 30.06.2021r.

Data publikacji: 19.05.2020r

Projekty UE